Ilija_Filipovski

Ilija Filipovski

Data Scientist

Data Scientist со искуство во Data Cleaning, Data Mining, Data Visualization, специјализиран во областа на банкарство и оптимизација на бизнис процеси. Илија ќе ве упати во светот на Data Science и анализата на податоци со помош на Python и припремање на податоци за алгоритмите на машинско учење. Дополнително ќе ви го пренесе консултантскиот пристап на поставување на вистинските аналитички прашања.