Martin Vasilkovski

HEAD OF R&D

Како Data Scientist со искуство во Data Cleaning, Data Engineering, Data Mining, Data Visualization и Statistical Analysis, Катерина ќе Ве упати во светот на Data Science. Ќе Ве научи како да ги анализирате податоците и да ги подготвите за алгоритмите за машинско учење. Исто така, заедно ќе навлезете во светот на математика и статистика и ќе Ви укаже на нивната значајност и примена во светот на Data Science, со помош на Python.